fbpx

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem – surfingonion.com

Sprzedającym jest firma – Silver MB Koleta Miernik z siedzibą w Kielcach, przy ul. Klonowej 95a/SOHO7, 25-553 Kielce, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 1864/2011, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6772354741, REGON 121568729.

  1. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
   • korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@surfingonion.com
   • telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 795 555 756
1  Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego surfingonion.com. Regulamin, o którym jest mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.surfingonion.com, służący do zawierania drogą elektroniczną Umów sprzedaży.
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu surfingonion.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Sprzedający – Silver MB Koleta Miernik, świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu surfingonion.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie surfingonion.com, której dotyczy Umowa sprzedaży.
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu surfingonion.com
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.
  9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2 Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.surfingonion.com.
  2. Korzystanie ze Sklepu surfingonion.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu.
  3. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Klienta.
  5. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu surfingonion.com przysługują Sprzedającemu. Sprzedający nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie bez jego wyraźnej zgody.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu surfingonion.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3 Procedura składania zamówień
  1. Zamówienia w Sklepie surfingonion.com można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyjątkiem przerw konserwacyjnych).
  2. Do składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.
  3. Warunkiem realizacji Zamówienia, oprócz akceptacji Regulaminu, jest wypełnienie formularza Zamówienia poprzez podanie prawidłowych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu wysyłki oraz numeru telefonu i adresu e-mail w formularzu Zamówienia.
  4. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3 są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  5. Klient ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje w procesie wypełniania formularza Zamówienia, podawanie treści o charakterze bezprawnym jest niedozwolone.
4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po uprzednim wypełnieniu formularza Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
  2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru:
   • zamawianych Produktów i ich ilości
   • sposobu dostawy
   • adresu wysyłki
   • danych do faktury
   • sposobu płatności
   • dokonuje akceptacji treści Regulaminu
   • wybiera pole potwierdzające zamówienie i informujące o obowiązku zapłaty (należy kierować się komunikatami na stronie).
  5. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  6. Po zawarciu Umowy, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłane oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia oraz sposobie jego realizacji.
  7. W wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, Sprzedający wskaże także numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w przypadku wyboru przesyłki innej niż za pobraniem lub niedokonania płatności elektronicznej.
5 Ceny, płatności i anulowanie zamówienia
  1. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na surfingonion.com jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
  2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na Sklepie surfingonion.com:
   • podawane są w złotych polskich,
   • zawierają podatki,
   • nie zawierają kosztów dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu surfingonion.com w trakcie składania Zamówienia.
  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność elektroniczna za pomocą e-przelewu: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
   • przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego;
   • płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia.
  4. W przypadku płatności określonych w ust. 3 pkt. b) powyżej, Klient zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego, przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, tytułem – „Zamówienie nr [●]”. Płatność powinna być dokonana w terminie 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
  5. Jeżeli Klient nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedający wyśle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym, Sprzedający wyznaczy Klientowi kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie anulowane.
  6. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy
  7. Sprzedający wysyła Produkt najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”. W innych wypadkach – Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
  8. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez m.in. Pocztę Polską S.A., GLS, DHL i DPD.
6 Dostawy
  1. Produkty są dostarczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
  2. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  3. Koszt dostawy jest zależny od wielkości przesyłki i wynosi maksymalnie:
   • Przesyłka kurierska (Polska), płatność przelewem – 15.00 zł;
   • Przesyłka kurierska (Polska), płatność za pobraniem – 20.00 zł.
  4. Szczegółowe zasady dostawy, określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez m.in. Pocztę Polską S.A., GLS, DHL i DPD.
  5. Sprzedający poinformuje Klienta o wysłaniu Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  6. Klient zawiadomi Sprzedającego o niedoręczeniu przesyłki za pośrednictwem wiadomości e- mail przesłanej na adres hello@surfingonion.com.
  7. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej zostanie rozpatrzone pozytywnie, wówczas Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni, całość uiszczonej kwoty.
  8. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Klient zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres hello@surfingonion.com wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Klienta.
  9. W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki poprzez uiszczenie u spedytora kwoty pobrania. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztu nadania i zwrotu przesyłki do Sprzedającego zgodnie z aktualnym cennikiem spedytora i ewentualnego ponownego jej nadania.
7 Reklamacje i gwarancje
  1. Niniejszy paragraf Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
  2. W surfingonion.com oferujemy tylko oryginalne produkty najwyższej jakości. Sprzedajemy artykuły wyłącznie nowe.
  3. Każdy zakupiony w surfingonion.com produkt można reklamować z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu.
  4. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.
  5. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową sprzedaży poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę Produktu na nowy.
  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Konsument zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego, na adres Silver MB Koleta Miernik, ul. Klonowa 95a/SOHO 7, 25-553 Kielce.
  7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę tę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  8. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta wraz z opisem reklamacji:
   • pisemnie na adres Silver MB Koleta Miernik, ul. Klonowa 95a/SOHO 7, 25-553 Kielce, lub
   • w formie elektronicznej na adres: hello@surfingonion.com
  9. Zaleca się zawarcie w opisie reklamacji wszelkich informacji i okoliczności stwierdzających niezgodności Produktu z umową, informacje i okoliczności dotyczące reklamacji Produktu, preferowany przez Konsumenta sposób załatwienia reklamacji – a) naprawa, b) wymiana na nowy, c) obniżenie ceny, d) zwrot części lub całości świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego.
  10. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  11. Przekroczenie przez Sprzedającego powyższego terminu oznacza, iż reklamacja została uznana za zasadną.
  12. W przypadku uwzględnienia reklamacji na korzyść Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
  13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt Konsumenta.
  14. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów za pośrednictwem naszej strony www.surfingonion.com, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) – Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub w drodze mediacji (szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
  3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
9 Odstąpienie od umowy
  1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Silver MB Koleta Miernik, ul. Klonowa 95a/SOHO 7, 25-553 Kielce z dopiskiem „ZWROT”, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  7. Świadczenie spełnione na rzecz Sprzedającego zostanie zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Jeżeli Konsument dokonał płatności przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Konsumenta.
  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
  10. Za świadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uważa się uiszczoną cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Konsumenta koszty przesyłki, z zastrzeżeniem, że koszty przesyłki poniesione w związku ze zwrotem Produktu do Sprzedającego, obciążają Konsumenta.
  11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym surfingonion.com, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
10 Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu surfingonion.com jest Sprzedający.
  2. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Polityką Prywatności umieszczoną na stronie Sklepu surfingonion.com.
11 Postanowienia końcowe
  1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Klientem a surfingonion.com zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
   • zmiany przepisów prawa;
   • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Klikając OK zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności

Copyright © 2020 SurfingOnion

napisz do nas:    hello@surfingonion.com

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.